Selectiecriteria

Selectiecriteria

Leidend voor een succesvolle deelname aan de kopklas is de verwachte leerwinst, waardoor de leerlingen kunnen doorstromen naar een brugklas passend bij de capaciteiten van de leerling. 

Dit uitgangspunt werken we uit in de onderstaande concrete criteria, waarbij we er vanuit gaan dat leerlingen na groep 7 of  groep 8 kunnen instromen in de kopklas. Deze criteria vormen een richtlijn, leidend is de te verwachten leerwinst.

Screening

De leerlingen worden gescreend met behulp van de bevindingen van de leerkracht en de uitkomsten van het intelligentieonderzoek (WNV of NIO).  /LOVS / Entreetoets. Bepalend daarbij zijn:

* Er zit een duidelijk verschil tussen de resultaten op taal- en rekengebied; taal blijft achter ten opzichte van de rekenresultaten.

* Op een eventuele entreetoets is duidelijk een verschil te zien tussen de percentielscores van de talige- en de rekenkundige vakken. Het kan voorkomen dat een taalpercentielscore extreem laag is, en een rekenpercentielscore extreem hoog.

* De scores op rekengebied zijn minimaal voldoende.

* Het intelligentieonderzoek  geeft een duidelijk verschil aan tussen symbolisch en verbaal IQ

 

Capaciteiten

Uit de omschrijving die de leerkracht geeft van de capaciteiten van de leerling, moet blijken dat die minimaal op een bovengemiddeld niveau liggen (voor havo/vwo) of op gemiddeld niveau (vmbo-tl).

Inzet en motivatie

Uit de omschrijving die zowel de leerkracht,  de ouders, als de leerling zelf geven van de motivatie van de leerling moet blijken dat die op een goed niveau ligt.

Leeftijd

Een leerling mag op 1  oktober niet ouder zijn dan 13 jaar.

Toetsresultaten

Hier krijgt u meer informatie over de  Toetsuitslagen

      

Aanmelden

De school is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen voor de kopklas. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat?
Hier lees je er alles over.

Profiel kopklasleerling

Hoe herken je nou die knappe kop?
We hebben wat richtlijnen ‘op papier’ gezet die je kunnen helpen de juiste keuze te maken. Hier staan ze!